E2-Mobility Box

Energetický management na dosah ruky

Co je to E2-Mobilty Box?

  • Jedná se o řešení pro energetický management v domácnostech i podnicích, v návaznosti na fotovoltaický systém, bateriová úložiště, dobíjení elektromobilu a ohřevu TUV.
  • Jedná se o efektivní systém pro využívání produkce fotovoltaické elektrárny s ohledem na maximalizaci užitné hodnoty solárního systému.
  • Jedná se o produkt přinášející revoluci na pole energetické efektivity

Kdy? Kde? Kdo? Jak?

  • Zkoumané řešení přinese díky vysoké modularitě a stavebnicové topologii cenově dostupné řešení pro všechny uživatelské potřeby, s ohledem na energetický management v objektu s fotovoltaickou elektrárnou.
  • Přínosem technického řešení je z pohledu uživatele vyšší využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, tedy vyšší úspora na nákladech za elektřinu a rychlejší návratnost vložené investice do fotovoltaického systému. Ta musí samozřejmě zahrnovat i náklad na řešení pro efektivní využívání přebytků a řízení spotřeby.

  • Vztaženo k celoevropským snahám o zvýšení energetické účinnosti, odklon od využívání fosilních zdrojů a omezení emisí, lze technické řešení pro efektivní využití energie z fotovoltaických systémů považovat za jeden z významných prvků evropské tranzice k udržitelné energetice.

Asistenční vouchery hlavního města Prahy

  • Provádění feasibility study, tedy analýza trhu, hodnocení finančních toků, konkurenčního prostředí, projektových rizik a virtuální prototyping je klíčovým podkladem pro investiční rozhodování o realizaci projektu E2-Mobility Box. 
  • I proto jsme rádi, že jsme na vypracování studie proveditelnosti mohli požádat o dotaci Pražského inovačního institutu, Asistenční vouchery, které jsou součástí Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, spadajícího pod Evropské strukturálni a investiční fondy.
  • Na projekt je tak poskytována podpora z fondů Evropské Unie.

  • Přečtěte si víc v sekci článků a aktualit 

Přehled článků


Aktuality

23.02.2023

Dobrá zpráva od Magistrátu hlavního města Prahy: Dne 23/2/2023 bylo naší společnosti AGEMSYS Development schváleno poskytnutí dotace DOT/53/01/002000/2023 k dotačnímu programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy, pod názvem projektu "Prague Smart Accelerator" č. projektu "CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956"


Partneři projektu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy, ESIF)

Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a Evropská územní spolupráce (EÚS)